Biotalouden avulla vähennetään ihmisen ja talouden riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Näin voidaan ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä, ja pyrkiä vähentämään teollisuuden ja kuluttamisen ympäristölle aiheuttamia haittoja. Ympäristöhaittojen vähentämisellä on suuri merkitys paitsi luonnolle, vesistöille ja maaperälle, myös ihmisille, koska ihmiselämä on riippuvainen luonnon tarjoamista raaka-aineista ja puhtaasta elinympäristöstä. Biotalous on ratkaisu tulevaisuuden ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin. Sen hyödyt koskettavat kaikkia ihmisiä ja eläimiä suoraan tai välillisesti.

Biotalouden avulla voidaan vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristökuormituksia, käyttää energiaa tehokkaasti, vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta, hyödyntää luonnon tarjoamia raaka-aineita tehokkaasti, edistää ihmisten hyvinvointia ja turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Yksipuolistuva luonto, ja eläin- ja kasvilajien väheneminen ovat ongelma erityisesti alueilla, joiden asukkaat ovat riippuvaisia maataloudesta. Eroosio on iso uhka ihmisille monissa maanosissa, ja maataloutta, sekä ruoantuotantoa on välttämätöntä muuttaa, jotta kaikille ihmisille maailmassa riittää ravintoa tulevaisuudessa. Ympäristöongelmat ja ravinnon vähyys ovat monien konfliktien syinä nykypäivänä, ja jo siitäkin syystä konfliktien ehkäisemiseksi on pyrittävä kehittämään ratkaisuja suuriin ympäristöongelmiin. Biotalous voi johtaa talouskasvuun, joka ei uhkaa pilata elinympäristöämme tai tuhota maailman rauhaa.

Biotalouden tavoitteena on edistää ympäristön kannalta kestävää talouskehitystä, ja luoda uusia työpaikkoja. Uusien teknologioiden avulla jätteestä voidaan kierrättää raaka-ainetta uusiin tuotteisiin, ja materiaalien uusiokäyttö kehittyy ja lisääntyy. Ihmisten elinympäristö on jätteiden massiivisen määrän takia saastunut, ja käynyt paikoittain elinkelvottomaksi. Kun elintilaa ei kuitenkaan ole loputtomiin asti tarjolla maapallon kasvavalle väestölle, on elinympäristön puhtauteen panostettava voimakkaasti. Biotalous tuottaa verraten vähän ihmisten elinympäristölle haitallisia päästöjä ja jätettä. Biotalous tulee tulevaisuudessa tarjoamaan myös paljon uusia työpaikkoja, joita ei ehkä vielä edes ole olemassa. Biotalouden kulmakivenä ovat uudet innovaatiot, joiden keksimisen tarvitaan aktiivista tutkimusta. Tutkimustyön tekemiseen tarvitaan taas hyvin koulutettuja ihmisiä. Koulutukseen panostaminen tuleekin olemaan tärkeää, mikäli biotaloudella halutaan korvata olemassa oleva tuotantotalous.

Biotaloudella on siis monia hyötyjä niin ympäristölle, eläimille kuin ihmisillekin. Teollisuuteen ja tuotantoon on tehtävä muutoksia, mikäli haluamme säilyttää ympäristömme puhtaana ja turvallisena ihmisille ja eläimille. Päätöksentekoa tulee vahvistaa ja innovaatioihin panostaa, mikäli biotalouden halutaan todella tuovan hyötyjä ympäristölle ja ihmisille.