Biotalous Suomessa

Biotalous tarkoittaa uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä, vaalimista ja valjastamista kestävään ja pitkäaikaiseen käyttöön. Ravinteita ja luonnonvaroja kierrätetään käyttämällä puhtaita teknologioita, ja samalla ympäristölle haitallisten aineiden, kuten muovin ja kivihiilen käyttö asteittain vähenee, ja energiatehokkuus kasvaa. Biotalous hyödyntää ja tukee elinympäristömme luonnollisia, ikiaikaisia prosesseja, mikä ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja normaalia, tervettä tasapainoa ja kiertokulkua.

Suomella on luonnostaan erittäin hyvät edellytykset toimia biotalouden edelläkävijänä ja esimerkkinä muille maille, sillä Suomen puhdas ja monimuotoinen luonto, metsät, peltomaat ja järvet, ohjaavat itsestään selvästi hyödyntämään luonnon omia raaka-aineita. Tätä onkin jo ilahduttavasti hyödynnetty varsinkin metsäteollisuudessa, jonka tiivis yhteistyö muiden tuotannonalojen kanssa on synnyttänyt aivan uudenlaisia, biotaloutta edistäviä ratkaisuja ja ennen näkemätöntä teknologiaa. Metsänhoito on erinomainen esimerkki perustason biotaloudesta, ja siihen liittyviä arvoja ja osaamista voidaan levittää uudistamaan muidenkin teollisuuden alojen rakenteita. Lisäksi suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon kiinteästi ja itsestään selvästi kuuluvat perinteet, kuten sienestys, marjastus, retkeily jokamiehen oikeuksineen, sekä puhtaiden ja runsaiden kalavesien hyödyntäminen, ovat arkipäivän biotaloutta parhaimmillaan.

Biotalouteen pyrkivää toimintamallia voi soveltaa mihin tahansa liiketoimintaan, ja ydinajatus biotaloudessa onkin kehittää kestäviä, ekosysteemiä tukevia ratkaisuja, ja tuotteistaa niitä tuottavaksi liiketoiminnaksi. Luonto, ja sen tarjoamat palvelut mahdollistavat monia erilaisia, biotaloutta luontevasti tukevia elinkeinoja, ja ideologiaa voi soveltaa melkeinpä mihin tahansa tuotannon alaan. Tästä johtuen uusia biotalouden osaajia tarvitaan työ- ja talouselämän avainpaikoille yhä enemmän, mikä on myös huomioitu koulutustarjonnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Biotalouteen panostaminen ja pyrkiminen lisää niin yksilön, kuin yhteisönkin omavaraisuutta, synnyttää työpaikkoja, kiihdyttää talouden kasvua, ja mikä tärkeintä, on merkittävä tekijä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamisessa. Biotalouden toteuttamisella on runsaasti sekä välittömiä, että pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia sekä yhteiskunnallisesti että maailmanlaajuisesti. Suomella on poikkeuksellisten luonnonvarojensa, ja niitä tehokkaasti hyödyntäneen historiansa ansiosta avainrooli globaaleissa biotaloushankkeissa. Luonnonvaroissa piilevän potentiaalin, ja biotaloutta tukevien toimintojen ymmärrystä olisi ensiarvoisen tärkeää jakaa kansainväliseen keskusteluun, ja ilahduttavasti Suomessa onkin tehty päätös panostaa voimakkaasti biotalouden kehittämiseen. Biotalouden edistämiseen nivoutuva liiketoiminta sisältää merkittävän vientipotentiaalin, ja sitä kautta toimii tulevaisuudessa vahvana pilarina Suomen taloudelle.