Biotaloudella tarkoitetaan siirtymistä pois aiemmin käytössä olleista, ympäristöä raskaasti kuormittavista talouden ja tuotannon rakenteista ja toimintatavoista. Sillä tarkoitetaan myös pyrkimistä ympäristöystävälliseen, kestävää kehitystä edistävään suuntaan. Olennaisia biotalouden ydinajatuksia ovat kiertotalous, hiilineutraalius sekä resurssiviisaus.

Biotalous Euroopassa

Koko Euroopan biotalouden arvo on tällä hetkellä noin kaksi biljoonaa euroa, ja se työllistää yli 22 miljoonaa ihmistä. Pääasiassa biotalouden mekanismit toimivat alkutuotannon, kuten maa- ja metsätalouden sekä vesi- ja kalatalouden parissa. Lisäksi luonnonvaroja hyödyntävät alat, kuten sellu- ja paperiteollisuus sekä kemianteollisuus, ovat merkittäviä biotalouden sektoreita. Näillä aloilla piilee merkittävä innovaatiopotentiaali, mikäli kaikki tieto, teknologia, ja sekä paikallinen että laajempi osaaminen saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.

Uudistusta ei voi välttää

Maapallon väkiluvun jatkuvasti kasvaessa, ja luonnonvarojen hiljalleen kuluessa loppuun, on vanhojen toimintatapojen radikaali uudistaminen ainoa vaihtoehto turvata maapallon väestön ruokatuotanto, elinkeinot ja toimeentulo, sekä yhteiskunnan turvallisuus. Muutos kohti kestäviä arvoja noudattavaa taloutta edellyttää historiallisesti ravisteltuja yhteiskunnan rakenteita, ja aiemmin normina pidetyn elämäntyylin täydellistä kyseenalaistamista. Biotalouden toimintastrategiat keskittyvät pääasiassa kolmeen avaintekijään. Tavoitteena on kehittää biotalouden prosesseja ja uusia teknologioita, kehittää markkinoita ja biotalouden ydinalojen kilpailukykyä, sekä edistää eri tahojen ja toimijoiden yhteistyötä ja keskustelua.

Suomi ja biotalous

Suomi on monessa suhteessa esimerkillinen toimija biotalouden näkökulmasta, ja etenkin metsäteollisuuden alalla perinteinen metsänhoito on kuin oppikirjaesimerkki luonnon omia mekanismeja vaalivasta, uusiutuvia luonnonvaroja tukevasta toiminnasta. Lisäksi metsäteollisuudessa syntyviä sivutuotteita käytetään laajasti muilla tuotannon aloilla, kuten kosmetiikan, lääkkeiden ja kemikaalien valmistuksessa. Suomen puhdas ja monimuotoinen luonto, sekä pitkät perinteet sen antimien hyödyntämisessä, tekevät biotaloudesta luontevan tavoitteen läpi koko yhteiskunnan. Esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien ja tavaroiden kierrätys, sekä ympäristön puhtauden vaaliminen ovat Suomessa itsestään selviä arvoja, joten biotalouden merkityksen ymmärrys lähtee yksilötasolta, ja kantaa läpi koko yhteiskunnan, aina päättäviin elimiin ja yritysten johtoportaisiin saakka.